Apple Jam

sekiya
takanashi apple jam  
stkjazz.com | ©Yuji Kawaharazuka